Obsah

O škole

Prostorové podmínky základní školy

 

Základní škola Rudolfov se nachází v pomyslném středu Rudolfova, v těsné blízkosti točny MHD a kostela sv. Víta. Budova školy i kostel jsou viditelné z frekventované hlavní silnice vedoucí z Českých Budějovic směrem na Třeboň.

Školní areál tvoří dvě budovy s novější panelovou přístavbou a nástavbou. Obě budovy jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou.

Začátkem šedesátých let byla zahájena dlouhodobá rekonstrukce celého objektu školy, jejímž vyvrcholením měla být rozsáhlá přístavba pavilonu spojujícího obě budovy na konci osmdesátých let. Jako první byly nahrazeny historické fasády včetně oken necitlivými modernizujícími úpravami, které celkový ráz školy a tím i pomyslné centrum městečka znehodnotily. Rekonstrukce pokračovala v sedmdesátých letech výměnou lokálního vytápění kamny za ústřední topení, napojené v polovině devadesátých let na plyn. Z přístavby rozsáhlého spojovacího pavilonu bylo realizováno pouze torzo školní jídelny s patrovou nástavbou pro aulu a učebny. Na konci devadesátých let bylo rozestavěné torzo provizorně zakončeno spojovací chodbou obou budov. Tím prozatím stavební vývoj objektu rudolfovské školy skončil. Navázalo se až v letech 2011 a 2020.

V srpnu 2008 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně základní školy. Vzhledem k neočekávaným problémům se základy budovy se plánovaná rekonstrukce protáhla až do konce roku 2008. Žáci 1. stupně se stravovali v mateřské škole, žáci 2. stupně pak v domě v Třeboňské ulici č. 42 – tzv. „Dobalovině“. Obědy byly dováženy z menzy Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Plný provoz zrekonstruované, moderně vybavené kuchyně, byl zahájen 5. 1. 2009.

K výrazné změně ve stavebních úpravách Základní školy Rudolfov došlo ve druhé polovině roku 2011, kdy byla realizována půdní vestavba nad budovou 2. stupně v celkové hodnotě 13 300 000 korun. Byla zahájena v srpnu 2011 a za plného provozu dokončena koncem prosince. Touto přístavbou vznikly dvě prostorné učebny, zázemí pro vedení školy (3 kanceláře, kuchyňka) a místnost pro archiv školy, sociální zařízení. Zlepšením prostorových podmínek byla škola do budoucna připravena na očekávané zvýšení počtu žáků v souvislosti s rozsáhlou výstavbou v Rudolfově a všech okolních obcích.

V průběhu července 2014 byla v obou budovách školy vyměněna stará dřevěná okna za okna plastová. Při této výměně se vycházelo ze starých dobových fotografií, takže okna směřující do pomyslného centra Rudolfova se svým dělením původnímu vzhledu přibližují. V návaznosti na tuto akci bylo v říjnu téhož roku dokončeno zateplení budovy 1. stupně a oprava její fasády. I v tomto případě byla snaha o respektování historické podoby školy.

V červenci a srpnu 2016 byla uskutečněna rekonstrukce budovy, ve které se nachází školní jídelna, učebny 1. stupně a oddělení školní družiny. V rámci opravy byla vyměněna okna, zateplena celá budova, opravena fasáda a v interiéru budovy instalovány nové radiátory a všechny místnosti vymalovány. V průběhu prázdnin se výrazně zlepšilo i prostranství před budovou školy. Zřizovatel školy zajistil jeho kompletní opravu – nová dlažba, vysoké obrubníky znemožňující vjíždění automobilů před vchod do školy, nové zábradlí a lavičky, výsadba tří stromů a nové osvětlení. Kromě toho došlo i k částečnému rozšíření Svážné ulice, což zajistilo plynulejší vjezd na parkoviště i vyjíždění z něj.

K dalšímu výraznému zlepšení interiéru školy došlo v průběhu července a srpna 2017, kdy byly zrekonstruovány dívčí toalety na 1. stupni a dokončena výměna všech radiátorů na 2. stupni.  V interiéru této budovy byly vymalovány všechny místnosti a chodby v přízemí a prvním nadzemním podlaží. Rovněž byla provedena oprava olejových nátěrů ve třídách i na chodbách.

Během školního roku 2018/2019 započaly opravy kabinetů v budově 2. stupně. Kabinety byly vymalovány, bylo položeno nové PVC a nakoupen nový nábytek.

Od školního roku 2019/2020 dochází k opravám kmenových učeben, na druhém stupni byly opraveny 4 kmenové učebny (výměna PVC, vymalování, nový obklad kolem umyvadla) a 4 kmenové učebny v budově prvního stupně v prvním nadzemním podlaží (nové omítky, výměna osvětlení, PVC, vymalování, umyvadla a nový obklad kolem umyvadla).

V červenci roku 2020 byla započata dlouho očekávaná nástavba budovy 1. stupně nad školní jídelnou, jež byla zkolaudována v dubnu následujícího kalendářního roku. Vznikly zde 4 nové kmenové učebny, kabinet pro pedagogické pracovníky a sociální zařízení. Díky této rekonstrukci byl zajištěn i bezbariérový přístup na první stupeň.

Od roku 2021 probíhá každoročně během letních prázdnin rekonstrukce části budovy prvního stupně. V současné době jsou již zrekonstruovány všechny třídy v prvním nadzemním podlaží 1. stupně, kancelář zástupce ředitele školy, kancelář vedoucí školní jídelny, kabinety pedagogických pracovníků prvního stupně, kabinet pro vychovatelky ŠD a chodby se schodištěm v budově 1. stupně.

V budovách školy je celkem 23 kmenových učeben s interaktivními tabulemi, jedna počítačová učebna, jedna jazyková učebna a pro výuku technických činností je k dispozici školní dílna. Jedna z místností slouží pro potřeby školní knihovny. K výuce pěstitelských prací je využita část školního pozemku.

Tělesná výchova je vyučována ve sportovní hale, v omezené míře na fotbalovém hřišti SK Rudolfov a veřejném hřišti na Farské louce. V tělocvičně probíhají každý den v odpoledních hodinách zájmové sportovní aktivity žáků školy.  Od školního roku 2021/2022 je k výuce TV využíván i nový sportovní areál, který vybudovalo SK Rudolfov ve spolupráci s městem Rudolfov. Základní škola má tento celý areál k dispozici pro potřeby výuky tělesné výchovy a družiny. Díky jeho vybudování lze v plné míře provádět činnosti předepsané ŠVP. Jedná se zejména o výuku atletiky, která byla dlouhodobě provizorně vyučována na venkovních tréninkových plochách SK Rudolfov nebo v přírodě.