Školní družina

Školní program

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

Dějepis+

Dějepis+

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Doučování žáků

                   Doučování

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Publicita Rudolfov

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Školní družina

 

Milí rodiče a zákonní zástupci,
vítáme Vás na webových stránkách naší školní družiny. Rádi bychom Vám touto cestou přiblížili její činnost.

Činnost školní družiny probíhá v osmi odděleních, které vedou kvalifikované vychovatelky pod vedením vedoucí vychovatelky Bc. Vladimíry Osouchové. Všechna oddělení jsou umístěna v kmenových třídách prvního stupně. Místnosti jsou kompletně vybavené vhodným nábytkem.

 

 • 1. oddělení (1. A) vede Bc. Vladimíra Osouchová
 • 2. oddělení (1. B) vede Bc. Vladimíra Veselá
 • 3. oddělení (1. C) vede Ing. Pavla Princlová
 • 4. oddělení (2. A + část 2. C) vede Milada Nachmüllerová
 • 5. oddělení (2. B + část 2. C) vede Mgr. Jitka Hoffelnerová
 • 6. oddělení (3. B + část 3. C) vede Eva Kopetová
 • 7. oddělení (3. A + část 3. C) vede Lucie Kajerová
 • 8. oddělení (4. A + 4. B) vede Jana Růžičková (středa a pátek) a Veronika Schäferová (pondělí, úterý, čtvrtek)

 

Školní družina:

 1. je důležitý partner rodiny
 2. plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
 3. děti se zde učí žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti
 4. má důležitou roli v prevenci negativních jevů
 5. rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

 

Školní družina je místo:

 1. pro zájmové vyžití dětí
 2. pro regeneraci sil po vyučování
 3. pro rozvíjení tvořivosti
 4. pro posilování sebevědomí
 5. pro radost
 6. pro komunikaci vychovatelek s rodiči

 

Podmínky pro činnost:

 1. inspirující, příjemné a nestresující prostředí
 2. plně kvalifikované vychovatelky, které si průběžně prohlubují svá zaměření v akreditovaných kurzech a samostudiem
 3. pomůcky a hry se doplňují v průběhu roku podle potřeby
 4. školní družina má možnost využívat:
  • sportovní areál a tělocvična
  • počítačovou učebnu
  • školní knihovnu
  • keramickou pec
  • interaktivní tabuli
 5. vhodné okolí školy - hřiště, louka, vycházky do přírody, les

 

Co naše školní družina nabízí

 • Organizujeme pravidelnou činnost oddělení a zájmových útvarů.
 • Pořádáme příležitostné akce a v průběhu dne nabízíme spontánní aktivity. Umožňujeme odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování.
 • Chceme, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima.
 • Vedeme děti k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické cítění.
 • Dáváme dětem dostatečný prostor pro samostatné objevování, mají možnost volit si činnosti, které je baví.
 • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
 • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
 • U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
 • Rozvíjíme u žáků schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
 • Komunikujeme a spolupracujeme s rodiči. Názory a připomínky rodičů jsou brány v potaz.

 

Příležitostné a každoročně se opakující akce ŠD

 • Zahajujeme školní rok, vítáme prvňáčky ve školní družině
 • Pracujeme v zájmových kroužcích
 • Pořádáme projekty k jednotlivým ročním obdobím, připomínáme si lidové zvyky a tradice
 • Malujeme na chodník
 • Pořádáme „Mikulášskou nadílku" a „Vánoční besídku"
 • Spolupracujeme s Divadlem Zvoneček
 • Vyrábíme novoroční přáníčka pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou
 • Pořádáme sportovní soutěže a turnaje ve florbalu a ve vybíjené, ve společenských hrách
 • Den hraček a her
 • Prodejní velikonoční výstava
 • Rej čarodějnic – „čáry a kouzla"
 • V rámci Dne Země uklízíme okolí školy s detektivem „Vytřídilem"
 • „Otevírání studánek'' – projekt na ochranu životního prostředí
 • Spolupracujeme s knihovnou v Rudolfově (Noc s Andersenem)
 • Spolupracujeme s Hornickým muzeem v Rudolfově
 • V rámci dopravní výchovy pořádáme jízdu zručnosti, besedujeme o dopravních prostředcích pro chodce a cyklisty
 • Vyrábíme dárečky pro maminky (Svátek matek)
 • Pořádáme lehkoatletický trojboj
 • Pořádáme soutěžní odpoledne ke Dni dětí
 • Vystavujeme dětské práce na Hornických slavnostech v Rudolfově
 • Exkurze u požárníků v Č. Budějovicích
 • Ukázka výcviku policejních psů
 • Návštěva hvězdárny
 • Loučíme se se školním rokem „Cesta za pokladem''