Obsah

O škole

Historie školy

 

Školství v Rudolfově má poměrně dlouhou tradici. První školu založenou v hornickém městě na přelomu 16. a 17. století finančně podporovali i mecenáši a těžaři na stříbrných dolech Vilém a Petr Vok z Rožmberka. Přesnější zprávy o poloze školy či charakteru samotné budovy však nemáme. Po zkáze Rudolfova v roce 1619, jejíž obětí se vedle celé řady veřejných budov stala i škola, se město zcela vylidnilo. Již roku 1630 bylo však nařízeno královským dekretem císaře Ferdinanda II., aby Rudolfovští mimo jiné zřídili na vlastní náklady katolickou faru a při ní školu. Pravým důvodem tu byla nepochybně sílící rekatolizace. Císařský příkaz byl realizován o deset let později. Podle všeho byl již tehdy za školní budovu vybrán dům na severní straně kostela dnešní čp. 129 v těsném sousedství s nově zřízenou katolickou farou.

 

Tato situace zůstávala nezměněna až do 2. poloviny 19. století, kdy se rudolfovská škola stala předmětem vášnivých národnostních sporů mezi místními Němci a Čechy. Do roku 1871 fungovala v Rudolfově čtyřtřídní dvojjazyčná škola s jednou třídou pro české děti. Situace se však změnila po odškolení českého Jivna, což posloužilo místní německé správě k prohlášení, že v rudolfovské školní obci již žádné české děti nejsou. V roce 1882 se místním Čechům podařilo po urgencích a zdlouhavém jednání zahájit vyučování v české soukromé matiční škole v domě kupce Bohuslava Kůrky naproti současné radnici. Pro obrovský zájem rodičů však muselo být brzy vyučování rozšířeno do nájemních prostor v dalších soukromých objektech, např. čp. 7 Rudolfa Tomáška. Roku 1890 se konečně i česká škola v Rudolfově dočkala zveřejnění – postátnění. O to palčivěji začala být vnímána otázka nevyhovujících školních budov, které nestačily potřebám obou školních institucí v Rudolfově jak po stránce kapacitní tak hygienické. Již v roce 1890 nařizovalo tehdejší ministerstvo kultu a výchovy výstavbu nových školních budov. A skutečně v roce 1892 bylo při komisionálním řízení vybráno stavební místo č. p. 27 pro velkou budovu s oběma školami pod jednou střechou a vypracovány příslušné plány.  Je proto nepochopitelným paradoxem, že německá správa obce dokázala vše zvrátit a ve snaze zabránit existenci české školy vzdorovat ve výstavbě nových budov pro českou i německou školu dalších dvacet let.

 

V roce 1907 se rudolfovským Němcům skutečně podařilo prosadit výstavbu pouze německé školní budovy dokončené o rok později. K výstavbě školní budovy české školy bylo přikročeno až v roce 1911 nařízením okresní školní rady z moci úřední na náklady rudolfovské školní obce bez jejího vědomí. Vyučování v nové pětitřídní české škole, postavené v těsné blízkosti školy německé na jižní straně kostela, bylo zahájeno vyučování ve školním roce 1912/1913 s 389 zapsanými žáky.

 

Vznikem Československé republiky po 1. světové válce došlo k radikálnímu úbytku žáků německé školy, což napomohlo zřízení české měšťanské školy v německé školní budově. Výuka ve třech ročnících měšťanské školy byla zahájena v roce 1927, o rok později přibyl i čtvrtý ročník tzv. učební kurz. Německá obecná škola již jen skomírala, když těsně před 2. světovou válkou měla jen dvě třídy. V Rudolfově tak existovaly vedle sebe tři školy, dvě české a jedna německá.

 

K další radikální změně došlo po druhé světové válce a odsunu německých obyvatel města. Obecná a měšťanská škola v Rudolfově byly sloučeny pod jednu správu. Tak byl položen základ k současnému stavu, kdy obě budovy slouží jedné základní škole.

 

Začátkem šedesátých let byla zahájena dlouhodobá rekonstrukce celého objektu školy, jejímž vyvrcholením měla být rozsáhlá přístavba pavilonu spojujícího obě budovy na konci osmdesátých let. Jako první byly nahrazeny historické fasády včetně oken necitlivými modernizujícími úpravami, které celkový ráz školy a tím i pomyslné centrum městečka znehodnotily. Rekonstrukce pokračovala v sedmdesátých letech výměnou lokálního vytápění kamny za ústřední topení, napojené v polovině devadesátých let na plyn. Z přístavby rozsáhlého spojovacího pavilonu bylo realizováno pouze torzo školní jídelny s patrovou nástavbou pro aulu a učebny. Na konci devadesátých let bylo rozestavěné torzo provizorně zakončeno spojovací chodbou obou budov. Tím prozatím stavební vývoj objektu rudolfovské školy skončil.

 

V srpnu 2008 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně základní školy. Vzhledem k neočekávaným problémům se základy budovy se plánovaná rekonstrukce protáhla až do konce roku 2008. Žáci 1. stupně se stravovali v mateřské škole, žáci 2. stupně pak v domě v Třeboňské ulici č. 42 – tzv. „Dobalovině“. Obědy byly dováženy z menzy Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Plný provoz zrekonstruované, moderně vybavené kuchyně, byl zahájen 5. 1. 2009.

 

K nejpodstatnější změně ve stavebních úpravách Základní školy Rudolfov došlo ve druhé polovině roku 2011, kdy byla realizována půdní přístavba nad budovou 2. stupně v celkové hodnotě 13 300 000 korun. Byla zahájena v srpnu 2011 a za plného provozu dokončena koncem prosince. Touto přístavbou vznikly dvě prostorné učebny, kanceláře pro vedení školy, kabinet a místnost pro archiv školy. Zlepšením prostorových podmínek je škola do budoucna připravena na očekávané zvýšení počtu žáků v souvislosti s rozsáhlou výstavbou v Rudolfově a všech okolních obcích.

 

V průběhu července 2014 byla v obou budovách školy vyměněna stará dřevěná okna za okna plastová. Při této výměně se vycházelo ze starých dobových fotografií, takže okna směřující do pomyslného centra Rudolfova se svým dělením původnímu vzhledu přibližují. V návaznosti na tuto akci bylo v říjnu téhož roku dokončeno zateplení budovy 1. stupně a oprava její fasády. I v tomto případě byla snaha o respektování historické podoby školy.

 

V červenci a srpnu 2016 byla uskutečněna rekonstrukce budovy, ve které se nachází školní jídelna, učebny 1. stupně a oddělení školní družiny. V rámci opravy byla vyměněna okna, zateplena celá budova, opravena fasáda a v interiéru budovy instalovány nové radiátory a všechny místnosti vymalovány. V průběhu prázdnin se výrazně zlepšilo i prostranství před budovou školy. Zřizovatel školy zajistil jeho kompletní opravu – nová dlažba, vysoké obrubníky znemožňující vjíždění automobilů před vchod do školy, nové zábradlí a lavičky, výsadba tří stromů a nové osvětlení. Kromě toho došlo i k částečnému rozšíření Svážné ulice, což zajistilo plynulejší vjezd na parkoviště i vyjíždění z něj.

 

K dalšímu výraznému zlepšení interiéru školy došlo v průběhu července a srpna 2017, kdy byly zrekonstruovány dívčí toalety na 1. stupni a dokončena výměna všech radiátorů na 2. stupni.  V interiéru této budovy byly vymalovány všechny místnosti a chodby v přízemí a prvním nadzemním podlaží. Rovněž byla provedena oprava olejových nátěrů ve třídách i na chodbách. Výše uvedené investice jsou na první pohled vidět a dá se říci, že v současné době mohou být rudolfovští na interiér a exteriér školy a jejího okolí pyšní.