Navigace

Facebook ZŠ Rudolfov

Obsah

My v tom Jihočechy nenecháme

 

 

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov se zapojila do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“.  Příspěvek se týká dětí/mládeže ve věku 3 let až 19 let, s trvalým pobytem dítěte v Jihočeském kraji ke dni 01. 08. 2022. 

Níže uvádíme základní a z našeho pohledu nejdůležitější informace pro prvotní orientaci. Více informací lze nalézt na odkazuhttps://myvtomjihocechynenechame.cz/

Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu u naší organizace (ZŠ a MŠ Rudolfov) jsou: 

 • předškolní vzdělávání (MŠ),
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách, 
 • školní stravování,
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.), 

 

 • Výše příspěvku na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč.
 • Příspěvek může být čerpán u více organizací. Avšak příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu.

 

Je vyloučen souběh podpory dítěte pobírajícího příspěvek na péči do dovršení věku 8 let v dotačním programu My v tom Jihočechy nenecháme II s podporou v tomto dotačním programu na podporu dětí ve věku 3–19 let.

 

Rodiče/zákonní zástupci předloží organizaci, u které chtějí čerpat podporu, žádost o podporu vč. požadovaných dokladů (formulář žádosti o podporu (Excel)formulář žádosti o podporu (PDF)).

 

Žádost o podporu (finanční příspěvek) podávají zákonní zástupci prostřednictvím organizace, která zajišťuje podporované aktivity.

 

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě, pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupce podporované osoby vzor formuláře (Word),

 

 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo

potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení, pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupce podporované osoby vzor formuláře (Word),

 • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.

 

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel)

 

 

Za rozhodné příjmy pro poskytnutí podpory se považují níže uvedené příjmy. K prokázání výše čistého příjmu na člena společné domácnosti je nezbytné doložit – viz. níže.

 

Jaké dokumenty je nutno doložit

 • u příjmů ze závislé činnosti (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, odměna jednatele, odměna zastupitele apod.) – potvrzení od zaměstnavatele/zaměstnavatelů o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu, pokud posuzované osoby ve společné domácnosti nemají žádný jiný příjem,

 

 • u příjmů ze závislé činnosti, pokud posuzované osoba ve společné domácnosti mají další příjmy, které uvádí v daňovém přiznání (např. příjmy z pronájmu nebo kapitálového majetku) a

 

 • u dávek nemocenského pojištění (např. nemocenská, ošetřovné, mateřská) – potvrzení zaměstnavatele, popř. okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobírané dávky za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu,

 

 • u starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího, invalidního důchodu – potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o výši pobíraného důchodu k okamžiku podání žádosti o podporu,

 

 • u rodičovského příspěvku – potvrzení úřadu práce o měsíční výši příspěvku (příloha č. 6 Pravidel),

 

 •  o podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci – potvrzení úřadu práce o měsíční výši podpory (příloha č. 6 Pravidel),

 

 • u ostatních příjmů (např. skutečně obdržené výživné, výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů bezpečnostního sboru atd.) - vyčíslení průměrné měsíční výše těchto příjmů za poslední tři měsíce předcházející okamžiku podání žádosti o podporu na stanoveném formuláři (příloha č. 7 Pravidel).

 

Údaje uvedené v žádosti o podporu musí být pravdivé a odpovídající skutečnosti. Žádost o podporu musí být doložena výše uvedenými doklady.

 

Vyplněnou žádost včetně příloh lze zaslat přes datovou schránku: (datová schránka: k2sma7e) nebo vhodit v papírové podobě do schránky u vstupu do školy.

 Nejzazší termín pro podání žádostí zákonnými zástupci je u ZŠ a MŠ Rudolfov stanoven na 18.11.2022

 

My v tom Jihočechy nenecháme