Obsah

Učební plány - školní rok 2022/2023

 

1. stupeň

Vyučovací předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.
Český jazyk a literatura 9 10 9 8 8
Cizí jazyk (AJ) x x 3 3 3
Matematika a její aplikace 4 5 5 5 5
Informační a komunikační technologie x x x x 1
Člověk a jeho svět 2 2 2 4 3
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Celková časová dotace 20 22 24 26 26

 

2. stupeň

Vyučovací předmět 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
Český jazyk a literatura 5 4 4 4
Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 3
Další cizí jazyk (NJ) x 2 2 2
Matematika a její aplikace 4 4 4 5
Informační a komunikační technologie 1 x x x
Chemie x x 2 2
Fyzika 2 1 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Zeměpis 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Výchova k občanství 1 1 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 1 1 2
Výchova ke zdraví 1 1 1 x
Tělesná výchova 2 2 2 2
Člověk a svět práce 1 1 1 1
Volitelné předměty x 2 2 2
Celková časová dotace 29 29 32 32