Mateřská škola

Školní program

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

Dějepis+

Dějepis+

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Doučování žáků

                   Doučování

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Publicita Rudolfov

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

 

                           PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

 

Školským obvodem pro mateřskou školu je město Rudolfov. Dítě s místem trvalého pobytu v Rudolfově má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo tuto obec.

 

Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá vyplněnou přihlášku („Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“) a předloží vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ, očkovací průkaz dítěte (nevztahuje se na děti, které od 1. 9. 2024 budou plnit povinné předškolní vzdělávání), rodný list dítětesvůj platný průkaz totožnosti. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

 

Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel mateřské školy v kritériích.

 

O termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím oznámení na vstupních dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy. Před zápisem bude zveřejněno přesné pořadí kritérií, podle kterých budou děti přijímány.