Mateřská škola

Školní program

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

Dějepis+

Dějepis+

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Doučování žáků

                   Doučování

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Publicita Rudolfov

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

                                  Organizace mateřské školy

 

Provoz:

Provoz mateřské školy je zajištěn každý pracovní den od 6:00 hodin do 16:30 hodin.
Třída Broučků:  6:00 - 16:30 hodin 
Třída Sluníček: 6:00 - 16:30 hodin
Třída Dráčků:    6:00 - 16:30 hodin
Třída Včeliček:  6:00 - 16:30 hodin
Třída Žabiček:   6:00 - 16:30 hodin

PŘÍCHOD DO MŠ DO 8:00 hodin

Dítě je potřeba přivést do MŠ nejpozději do 8:00 hod. z důvodu aktualizace stavu dětí na třídách. Pokud víte, že to nestihnete, oznamte to den předem, nebo zavolejte nejpozději do 8:00 hod. v ten den.  Od září 2023 je možné tyto úkony provádět přes aplikaci Digiškola. 

ODCHOD Z MŠ DO 16:30 hodin

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

O přerušení provozu v době prázdnin rozhoduje na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ Rudolfov zřizovatel, tj. Rada města Rudolfova. O případném přerušení provozu jsou rodiče vždy včas informováni.

Telefonní kontakt na třídy:

Třída Broučků:   603 317 045
Třída Sluníček:   739 341 092
Třída Dráčků:     739 341 009
Třída Včelek:      603 317 035
Třída Žabiček:    603 317 032

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

V souladu s platnými předpisy je úplata za předškolní vzdělávání stanovena následovně:

  • celodenní docházka 600- Kč za měsíc
  • polodenní docházka 300,- Kč za měsíc
  • o prázdninách se při přerušení provozu MŠ úplata přímo úměrně krátí podle počtu dnů skutečného provozu MŠ
  • vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy (předškolní věk) se poskytuje bezúplatně nejvýše po dobu 12 měsíců, zákonní zástupci těchto dětí úplatu nehradí

 

Školné se platí:

  • v hotovosti každý 1. čtvrtek v měsíci v době od 7:30 do 16:00 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny a další úterý nebo čtvrtek od 7:30 do 15:00 hodin, nejpozději však do 10. dne v měsíci
  • z účtu zákonného zástupce dítěte na účet číslo 115-9884580207/0100 po nahlášení vedoucí školní jídelny mateřské školy

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

Pojištění dětí v mateřské škole

Všechny děti mateřské školy jsou pojištěny proti škodě, ke které dojde v době od příchodu do odchodu dítěte z mateřské školy. Pojištění se vztahuje na veškeré úrazy, krádeže a poškození osobních věcí. Pojištění proti krádeži se vztahuje na osobní věci (obuv, oděv apod.) odcizené z prostor určených k jejich ukládání. Pojištění se také vztahuje na poškození věcí, např. roztržení oblečení apod.

 

Postup při zjištění ztráty:

Pokud rodič zjistí, že se dítěti něco ztratilo, oznámí ihned ztrátu paní učitelce. Druhý den se pokusí znovu ztracenou věc najít (občas dochází k neúmyslné záměně podobných věcí mezi dětmi). Pokud se věc do druhého dne nenajde, rodič si u vedoucí učitelky MŠ vyžádá tiskopis pro hlášení škody pojišťovně. Rodiče dítěte tiskopis vyplní a vrátí obratem vedoucí učitelce. Při škodě nad 300,- Kč musí škola nahlásit krádež policii.

 

Postup při úrazu:

Stane-li se dítěti jakýkoliv úraz, je (v rámci svých schopností) povinno úraz ihned nahlásit paní učitelce, která vykonává dozor. Ta bezodkladně vyrozumí o úrazu rodiče nebo zákonné zástupce dítěte. Úraz mohou vzhledem k věku dítěte nahlásit i rodiče. Jedná-li se o úraz, který má za následek alespoň jednodenní absenci dítěte ve školce nebo o úraz, u kterého lze předpokládat, že vznikne nárok na odškodnění, je paní učitelka povinna s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte sepsat záznam o úrazu. Záznam o úrazu lze sepsat i na žádost rodičů. Uzná-li ošetřující lékař úraz natolik vážný, že dítěti vznikne nárok na odškodnění bolestného, vyzvednou si rodiče u vedoucí učitelky tiskopis "Sdělení o bolestném", který ošetřující lékař vyplní a rodiče vrátí vyplněný do mateřské školy.