Školní družina

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

Dějepis+

Dějepis+

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

Doučování žáků

                   Doučování

EU Peníze školám

eu peníze školámEU peníze školám

Publicita Rudolfov

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Co naše školní družina nabízí

 

 • Organizujeme pravidelnou činnost oddělení a zájmových útvarů.
 • Pořádáme příležitostné akce a v průběhu dne nabízíme spontánní aktivity. Umožňujeme odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování.
 • Chceme, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima.
 • Vedeme děti k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické cítění.
 • Dáváme dětem dostatečný prostor pro samostatné objevování, mají možnost volit si činnosti, které je baví.
 • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
 • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
 • U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
 • Rozvíjíme u žáků schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
 • Komunikujeme a spolupracujeme s rodiči. Názory a připomínky rodičů jsou brány v potaz.

 

Zájmové kroužky, které pracují při školní družině

 • Zdravušky
 • Keramika
 • Klubíčko
 • Tvořilky
 • Pohybovky

 

Příležitostné a každoročně se opakující akce ŠD

 • Zahajujeme školní rok, vítáme prvňáčky ve školní družině
 • Pracujeme v zájmových kroužcích
 • Pořádáme projekty k jednotlivým ročním obdobím, připomínáme si lidové zvyky a tradice
 • Malujeme na chodník
 • Pořádáme „Mikulášskou nadílku" a „Vánoční besídku"
 • Spolupracujeme s Divadlem Zvoneček
 • Vyrábíme novoroční přáníčka pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou
 • Pořádáme sportovní soutěže a turnaje ve florbalu a ve vybíjené, ve společenských hrách
 • Den hraček a her
 • Prodejní velikonoční výstava
 • Rej čarodějnic – „čáry a kouzla"
 • V rámci Dne Země uklízíme okolí školy s detektivem „Vytřídilem"
 • „Otevírání studánek'' – projekt na ochranu životního prostředí
 • Spolupracujeme s knihovnou v Rudolfově (Noc s Andersenem)
 • Spolupracujeme s Hornickým muzeem v Rudolfově
 • V rámci dopravní výchovy pořádáme jízdu zručnosti, besedujeme o dopravních prostředcích pro chodce a cyklisty
 • Vyrábíme dárečky pro maminky (Svátek matek)
 • Pořádáme lehkoatletický trojboj
 • Pořádáme soutěžní odpoledne ke Dni dětí
 • Vystavujeme dětské práce na Hornických slavnostech v Rudolfově
 • Exkurze u požárníků v Č. Budějovicích
 • Ukázka výcviku policejních psů
 • Návštěva hvězdárny
 • Loučíme se se školním rokem „Cesta za pokladem''