Navigace

Obsah

Školská rada

 

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dále projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada při Základní škole Rudolfov má 6 členů, z nichž jsou dva jmenováni zřizovatelem, dva voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a dva voleni pedagogickými pracovníky školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Předseda školské rady:

Mgr. Daniela Brůhová (zástupce pedagogických pracovníků)

 

Místopředseda školské rady:

PaedDr. Ondřej Švejda (zástupce zřizovatele)

 

Členové školské rady:

Mgr. František Chrastina (zástupce zřizovatele)

Štěpánka Fialová (zástupce rodičů)

MUDr. Pavel Střihavka (zástupce rodičů)

Mgr. Jakub Hřivnáč (zástupce pedagogických pracovníků)

 

Připomínky, návrhy a podněty pro školskou radu můžete předat osobně jejím členům, řediteli školy nebo na e-mailovou adresu: bruhova@zsrudolfov.cz