Navigace

Obsah

Pojištění dětí a žáků

 

Všichni žáci školy jsou pojištěni proti škodě, ke které dojde v době od příchodu do odchodu žáka ze školy. Pojištění se vztahuje na veškeré úrazy, krádeže a poškození osobních věcí. Pojištění proti krádeži se vztahuje pouze na osobní věci (obuv, oděv apod.) odcizené z prostor určených k jejich ukládání. Nevztahuje se na cenné předměty a peníze. Pokud žák potřebuje mít cenné předměty nebo peníze ve škole, uloží si je po dobu vyučování u třídního učitele nebo v ředitelně školy. Pojištění se také vztahuje na poškození věcí, např. roztržení oblečení apod. Při posuzování je důležité, aby ke škodě nedošlo v souvislosti s porušením vnitřního řádu školy.

 

Postup při zjištění ztráty:

Žák důkladně prohledá místo ztráty a jeho okolí. Po neúspěšném hledání oznámí ihned ztrátu třídnímu učiteli nebo vedení školy. Druhý den se pokusí znovu ztracenou věc najít (často dochází k neúmyslné záměně podobných věcí mezi dětmi). Pokud se věc do druhého dne nenajde, žák si v ředitelně školy vyžádá tiskopis pro hlášení škody pojišťovně. Rodiče žáka tiskopis vyplní a vrátí obratem do ředitelny školy.

 

Postup při úrazu:

Stane-li se žákovi jakýkoliv úraz, je povinen to ihned nahlásit vyučujícímu nebo pracovníkovi, který vykonává dohled. Na dodatečně oznámené úrazy nelze brát zřetel. Jedná-li se o úraz, jehož důsledkem je nepřítomnost žáka ve škole zasahující alespoň do dvou po sobě jdoucích vyučovacích dnů, je vyučující povinen se žákem sepsat záznam o úrazu. Záznam o úrazu lze sepsat i na žádost rodičů. Uzná-li ošetřující lékař úraz natolik vážný, že žák může uplatňovat bolestné, vyzvedne si žák v ředitelně školy tiskopis „Sdělení o bolestném", který ošetřující lékař vyplní a žák vrátí do školy.