Navigace

Obsah

Historie školy

 

Školství v Rudolfově má poměrně dlouhou tradici. První školu založenou v hornickém městě na přelomu 16. a 17. století finančně podporovali i mecenáši a těžaři na stříbrných dolech Vilém a Petr Vok z Rožmberka. Přesnější zprávy o poloze školy či charakteru samotné budovy však nemáme. Po zkáze Rudolfova v roce 1619, jejíž obětí se vedle celé řady veřejných budov stala i škola, se město zcela vylidnilo. Již roku 1630 bylo však nařízeno královským dekretem císaře Ferdinanda II., aby Rudolfovští mimo jiné zřídili na vlastní náklady katolickou faru a při ní školu. Pravým důvodem tu byla nepochybně sílící rekatolizace. Císařský příkaz byl realizován o deset let později. Podle všeho byl již tehdy za školní budovu vybrán dům na severní straně kostela dnešní čp. 129 v těsném sousedství s nově zřízenou katolickou farou.

Tato situace zůstávala nezměněna až do 2. poloviny 19. století, kdy se rudolfovská škola stala předmětem vášnivých národnostních sporů mezi místními Němci a Čechy. Do roku 1871 fungovala v Rudolfově čtyřtřídní dvojjazyčná škola s jednou třídou pro české děti. Situace se však změnila po odškolení českého Jivna, což posloužilo místní německé správě k prohlášení, že v rudolfovské školní obci již žádné české děti nejsou. V roce 1882 se místním Čechům podařilo po urgencích a zdlouhavém jednání zahájit vyučování v české soukromé matiční škole v domě kupce Bohuslava Kůrky naproti současné radnici. Pro obrovský zájem rodičů však muselo být brzy vyučování rozšířeno do nájemních prostor v dalších soukromých objektech, např. čp. 7 Rudolfa Tomáška. Roku 1890 se konečně i česká škola v Rudolfově dočkala zveřejnění – postátnění. O to palčivěji začala být vnímána otázka nevyhovujících školních budov, které nestačily potřebám obou školních institucí v Rudolfově jak po stránce kapacitní tak hygienické. Již v roce 1890 nařizovalo tehdejší ministerstvo kultu a výchovy výstavbu nových školních budov. A skutečně v roce 1892 bylo při komisionálním řízení vybráno stavební místo č. p. 27 pro velkou budovu s oběma školami pod jednou střechou a vypracovány příslušné plány.  Je proto nepochopitelným paradoxem, že německá správa obce dokázala vše zvrátit a ve snaze zabránit existenci české školy vzdorovat ve výstavbě nových budov pro českou i německou školu dalších dvacet let.

V roce 1907 se rudolfovským Němcům skutečně podařilo prosadit výstavbu pouze německé školní budovy dokončené o rok později. K výstavbě školní budovy české školy bylo přikročeno až v roce 1911 nařízením okresní školní rady z moci úřední na náklady rudolfovské školní obce bez jejího vědomí. Vyučování v nové pětitřídní české škole, postavené v těsné blízkosti školy německé na jižní straně kostela, bylo zahájeno vyučování ve školním roce 1912/1913 s 389 zapsanými žáky.

Vznikem Československé republiky po 1. světové válce došlo k radikálnímu úbytku žáků německé školy, což napomohlo zřízení české měšťanské školy v německé školní budově. Výuka ve třech ročnících měšťanské školy byla zahájena v roce 1927, o rok později přibyl i čtvrtý ročník tzv. učební kurz. Německá obecná škola již jen skomírala, když těsně před 2. světovou válkou měla jen dvě třídy. V Rudolfově tak existovaly vedle sebe tři školy, dvě české a jedna německá.

K další radikální změně došlo po druhé světové válce a odsunu německých obyvatel města. Obecná a měšťanská škola v Rudolfově byly sloučeny pod jednu správu. Tak byl položen základ k současnému stavu, kdy obě budovy slouží jedné základní škole.

Dne 25. 9. 2002 byla vydána a schválena zastupitelstvem města zřizovací listina příspěvkové organizace. V průběhu školního roku 2009/2010 byla usnesením č. 68/2009 ze dne 16. 12. 2009 zastupitelstvem města schválena nová zřizovací listina, která byla následně upravena dodatkem č. 1 schváleným zastupitelstvem města č. 18/2010 ze dne 20. 12. 2010, dodatkem č. 2 schváleným zastupitelstvem města č. 21/2012 ze dne 28. 6. 2012 a dodatkem č. 3 schváleným zastupitelstvem města č. 48/2012 ze dne 12. 12. 2012.

Základní škola Rudolfov je plně organizovanou základní školou. Její součástí je školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Takto je také zařazena do sítě škol. Od 1. 11. 2002 je právním subjektem s příspěvkovou formou hospodaření.

Ve všech okolních obcích chybí škola, proto děti v nich bydlící navštěvují ve většině případů naši školu. V širokém okolí dochází k rozsáhlé výstavbě rodinných domů, což se projevuje na neustále se zvyšujícím počtu žáků školy. Nejmarkantnější je to u žáků z Adamova.