Navigace

Obsah

Přijímání žáků do školní družiny

 

Přijímání žáků k pravidelné docházce do ŠD

          Oddělení školní družiny je naplňováno nejvýše do počtu 30 žáků. Činnost školní družiny je určena pro žáky 1. stupně. Přednostně jsou přijímáni žáci 1., 2. a 3. ročníků, žáci 4. a 5. ročníku pak podle kapacitních možností školní družiny. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy a vedoucí vychovatelka na základě písemné přihlášky. Součástí písemné přihlášky je sdělení zákonného zástupce o rozsahu docházky žáka do ŠD a způsobu jeho odchodu domů. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině

  1. Pro činnost ve školní družině platí ustanovení o BOZP uvedená ve školním řádu ZŠ. V případě, že družina využije pro svou činnost odbornou učebnu (např: tělocvičnu, kuchyňku), řídí se vnitřním řádem těchto učeben. Žáci přihlášeni do školní družiny jsou poučeni o BOZP na začátku své docházky, záznam je v Přehledu výchovně vzdělávací práce příslušného oddělení.
  2. Každá vychovatelka je zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí, spravedlivě řeší problémy, konflikty mezi dětmi, zabraňuje šikaně.
  3. Při úrazu jsou vychovatelky povinné poskytnout 1. pomoc, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc a bezodkladně informovat rodiče a ředitele školy. Každý úraz se musí zaznamenat do knihy úrazů.

 

Provozní doba školní družiny

 

Dokumentace týkající se ŠD