Navigace

Obsah

 

                           PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobněji v § 34a a 34b školského zákona).

 

Školským obvodem pro mateřskou školu je město Rudolfov. Dítě s místem trvalého pobytu v Rudolfově má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo tuto obec.

 

Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá vyplněnou přihlášku („Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“) a předloží vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ, očkovací průkaz dítěte (nevztahuje se na děti, které od 1. 9. 2024 budou plnit povinné předškolní vzdělávání), rodný list dítětesvůj platný průkaz totožnosti. U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu příslušným dokladem vydaným orgány České republiky.

 

Ředitel mateřské školy je povinen žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel mateřské školy v kritériích.

 

O termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím oznámení na vstupních dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy. Před zápisem bude zveřejněno přesné pořadí kritérií, podle kterých budou děti přijímány.